ปีการศึกษาในฐานข้อมูล 2564 ภาคเรียนที่ 2 ผู้บริหาร นายวิทยา เปี่ยมเต็ม  โทร 038554923
ภาพถ่ายนักเรียนในฐานข้อมูลปี 2564 ทั้งหมด 343 รูป

ค้นผลการเรียนรายคน
ปีการศึกษา
เลขประจำตัว
 
รายชื่อครูยังไม่ประกาศผลการสอบ
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ที่
ชื่อ-สกุล
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
ชื่อวิชา
ประเภท
ชั้น
1.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
ชุมนุมรักการอ่าน 1 (-)
ชุมนุม
ป.1
2.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
แนะแนว 1 (-)
ชุมนุม
ป.1
3.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
ลูกเสือ 1 (-)
ชุมนุม
ป.1
4.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 (-)
ชุมนุม
ป.1
5.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
ภาษาไทย 1 (ท11101)
วิชาหลัก
ป.1
6.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
คณิตศาสตร์ 1 (ค11101)
วิชาหลัก
ป.1
7.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
วิทยาศาสตร์ 1 (ว11101)
วิชาหลัก
ป.1
8.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 (ส11101)
วิชาหลัก
ป.1
9.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
พระพุทธศาสนา 1 (ส11103)
วิชาหลัก
ป.1
10.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
ประวัติศาสตร 1 (ส11102)
วิชาหลัก
ป.1
11.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 1 (ศ11101)
วิชาหลัก
ป.1
12.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
การงานอาชีพ 1 (ง11101)
วิชาหลัก
ป.1
13.
นางธนัชชา นาแพง
2564
2
สวนพฤกษศาสตร์ 1 (ว11202)
วิชาเพิ่มเติม
ป.1
14.
นางวารุณี หัสเสนะ
2564
2
ชุมนุมภาษาพาที 2 (-)
ชุมนุม
ป.2
15.
นางพรพิมล โชติโก
2564
2
ชุมนุมคณิตคิดสนุก 2 (-)
ชุมนุม
ป.2
16.
นางวารุณี หัสเสนะ
2564
2
แนะแนว 2 (-)
ชุมนุม
ป.2
17.
นางพรพิมล โชติโก
2564
2
แนะแนว 2 (-)
ชุมนุม
ป.2
18.
นางวารุณี หัสเสนะ
2564
2
ลูกเสือ 2 (-)
ชุมนุม
ป.2
19.
นางพรพิมล โชติโก
2564
2
ลูกเสือ 2 (-)
ชุมนุม
ป.2
20.
นางวารุณี หัสเสนะ
2564
2
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 (-)
ชุมนุม
ป.2


บันทึกการลงทะเบียนสอนชั้น ป.4 วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่
id
รหัส
ชื่อวิชา
ประเภท
ตัวชี้วัด
หน่วยกิต
จำนวนผู้สอน
1.
4363
ท14101
ภาษาไทย 4
พื้นฐาน
4
2 คน
2.
4365
ค14101
คณิตศาสตร์ 4
พื้นฐาน
4
2 คน
3.
4367
ว14101
วิทยาศาสตร์ 4
พื้นฐาน
2
1 คน
4.
4368
ส14101
สังคมศึกษา 4
พื้นฐาน
1
1 คน
5.
4369
ส14103
พระพุทธศาสนา 4
พื้นฐาน
1
1 คน
6.
4370
ส14102
ประวัติศาสตร์ 4
พื้นฐาน
1
1 คน
7.
4547
พ14101
สุขศึกษาและพลศึกษา 4
พื้นฐาน
2
1 คน
8.
4371
ศ14101
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 4
พื้นฐาน
1
1 คน
9.
4372
ง14101
การงานอาชีพ 4
พื้นฐาน
2
1 คน
10.
4373
อ14101
ภาษาอังกฤษ 4
พื้นฐาน
3
1 คน
11.
4375
ว14202
วิทยาการคำนวณ 4
เพิ่มเติม
1
1 คน
12.
4376
ว14203
สวนพฤกษศาสตร์ 4
เพิ่มเติม
1
2 คน
13.
4374
ว14201
คอมพิวเตอร์ 4
เพิ่มเติม
1
1 คน

รายชื่อนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี 2564)
id
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วิชา
ภาคเรียนที่
ปี
ชั้น
คะแนนปฏิบัติ70
คะแนนทฤษฎี30
หมายเหตุ
122029
7142
เด็กชายกิตติกาญจน์ ละลอย การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2564
ม.1/2
10
15
-ท
123662
7142
เด็กชายกิตติกาญจน์ ละลอย สวนพฤกษศาสตร์ 2(ว20208)
2
2564
ม.1/2
20
0
ขาดส่งงาน
123856
7142
เด็กชายกิตติกาญจน์ ละลอย นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2564
ม.1/2
0
0
ขาดส่งงาน
125411
7142
เด็กชายกิตติกาญจน์ ละลอย การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/2
10
10
-
125402
7417
เด็กชายพงศกร สุวรรณะ การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/1
10
10
-
115619
7485
เด็กชายอาทร อัตโต การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115811
7485
เด็กชายอาทร อัตโต ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115998
7485
เด็กชายอาทร อัตโต ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
121978
7485
เด็กชายอาทร อัตโต การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2564
ม.1/2
10
15
-า
123627
7485
เด็กชายอาทร อัตโต สวนพฤกษศาสตร์ 2(ว20208)
2
2564
ม.1/2
0
0
ขาดส่งงาน
123821
7485
เด็กชายอาทร อัตโต นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2564
ม.1/2
30
0
ขาดส่งงาน
115583
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-x
115775
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
123593
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร สวนพฤกษศาสตร์ 2(ว20208)
2
2564
ม.1/1
0
0
ขาดส่งงาน
125387
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/1
10
10
-
115776
7556
เด็กชายพงศกร เดชฉาย ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115620
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115812
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115999
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
121979
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2564
ม.1/2
10
15
-า
123822
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2564
ม.1/2
0
0
ขาดส่งงาน
125403
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/2
10
10
-
115813
7559
เด็กชายสิทธิชัย พรมชาติ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
8
8
-
121980
7559
เด็กชายสิทธิชัย พรมชาติ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2564
ม.1/2
10
15
-ื
125404
7559
เด็กชายสิทธิชัย พรมชาติ การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/2
10
10
-
115814
7561
เด็กชายสมุทร สุจริต ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
26
0
-
115825
7563
เด็กหญิงฐิติพร เชาว์รัตน์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
24
0
-
115596
7564
เด็กหญิงณัฐธิดา มีคำ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-c
115791
7564
เด็กหญิงณัฐธิดา มีคำ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
18
0
-
115598
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-c
115793
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
16
0
-
121901
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2564
ม.1/1
10
15
-า
123610
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ สวนพฤกษศาสตร์ 2(ว20208)
2
2564
ม.1/1
0
0
ขาดส่งงาน
123804
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2564
ม.1/1
20
0
ขาดส่งงาน
124919
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ 2(อ21102)
2
2564
ม.1/1
0
0
-
125041
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ ศิลปะ (ดนตรี 2)(ศ21104)
2
2564
ม.1/1
0
0
-
125412
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/1
10
10
-
115634
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115826
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
116015
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
125104
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ศิลปะ (ดนตรี 2)(ศ21104)
2
2564
ม.1/2
0
0
-
115599
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-x
115671
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
2
-
115794
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115982
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
125042
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา ศิลปะ (ดนตรี 2)(ศ21104)
2
2564
ม.1/1
35
5
-
125395
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2564
ม.1/1
10
10
-
115777
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115966
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
123595
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน สวนพฤกษศาสตร์ 2(ว20208)
2
2564
ม.1/1
30
0
ขาดส่งงาน
แสดงข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านข้อมูลที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 3179 ข้อมูล

สรุปผลการเรียนรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี2564)
ค้นข้อมูลปีอื่นๆ
ที่
ปีการศึกษา
รหัสวิชา
ชั้น
ระดับ
ภาคเรียนที่
ยอดรวม
ผู้สอน/ผู้บันทึก
1.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
1
นางเกษร แจ่มใส
2.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
1
นางเกษร แจ่มใส
3.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
1
นางเกษร แจ่มใส
4.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
17
นางเกษร แจ่มใส
5.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
1
นางอาพร ใหม่โสภา
6.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
1
นางอาพร ใหม่โสภา
7.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
4
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
8.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
26
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
9.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
3
นายประสิทธิ์ เทพโกมุท
10.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
3
นายประสิทธิ์ เทพโกมุท
11.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
41
นางชลอ สงัด
12.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
26
นางชลอ สงัด
13.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
18
นางชลอ สงัด
14.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
3
นางชลอ สงัด
15.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
16
นางชลอ สงัด
16.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
9
นางชลอ สงัด
17.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
5
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
18.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
12
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล
19.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
1
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล
20.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
14
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล
21.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
4
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
22.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
24
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
23.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
3
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
24.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
12
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
25.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
10
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
26.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
14
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
27.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
19
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
28.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
28
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
29.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ
30.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
6
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
31.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
21
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
32.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
10
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
33.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
8
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
34.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
5
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
35.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
55
นายชัชวาล แสงทอง
36.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
18
นายชัชวาล แสงทอง
37.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
38.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
35
นายชัชวาล แสงทอง
39.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
5
นายชัชวาล แสงทอง
40.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
21
นายชัชวาล แสงทอง
41.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
3
นายชัชวาล แสงทอง
42.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
43.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
44.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
45.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
46.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
1
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
47.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
4
นางสาวกาญจนา บุญมี
48.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
36
นางสาวกาญจนา บุญมี
49.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
2
7
นางสาวกาญจนา บุญมี
50.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
21
นางสาวกาญจนา บุญมี
51.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
2
8
นางสาวกาญจนา บุญมี
52.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
17
นางสาวกาญจนา บุญมี
53.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
2
15
นางสาวกาญจนา บุญมี
         
รวม
619
รายการ
 
ผู้ใช้งาน 1585707