ปีการศึกษาในฐานข้อมูล 2564 ภาคเรียนที่ 1 ผู้บริหาร นายวิทยา เปี่ยมเต็ม  โทร 038554923
ภาพถ่ายนักเรียนในฐานข้อมูลปี 2564 ทั้งหมด 0 รูป

ค้นผลการเรียนรายคน
ปีการศึกษา
เลขประจำตัว
 
รายชื่อครูยังไม่ประกาศผลการสอบ
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ที่
ชื่อ-สกุล
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
ชื่อวิชา
ประเภท
ชั้น
1.
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
2564
1
ภาษาไทย 1 (ท21101)
วิชาหลัก
ม.1
2.
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
2564
1
คณิตศาสตร์ 1 (ค21101)
วิชาหลัก
ม.1
3.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
2564
1
วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)
วิชาหลัก
ม.1
4.
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2564
1
วิทยาการคำนวณ 1 (ว21103)
วิชาหลัก
ม.1
5.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2564
1
สังคมศึกษาฯ 1 (ส21101)
วิชาหลัก
ม.1
6.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
2564
1
พระพุทธศาสนา 1 (ส21103)
วิชาหลัก
ม.1
7.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2564
1
ประวัติศาสตร์ 1 (ส21105)
วิชาหลัก
ม.1
8.
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย
2564
1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (พ21101)
วิชาหลัก
ม.1
9.
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
2564
1
ศิลปะ(ทัศนศิลป์ 1) (ศ21101)
วิชาหลัก
ม.1
10.
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
2564
1
เสริมคณิตศาสตร์ 1 (ค20201)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
11.
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
2564
1
สวนพฤกษศาสตร์ 1 (ว20207)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
12.
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
2564
1
นักธุรกิจน้อยด้านICT1 (ง20251)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
13.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2564
1
ภูมิศาสตร์ 1 (ส21281)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
14.
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล
2564
1
ภาษาไทย 3 (ท22101)
วิชาหลัก
ม.2
15.
นางเกษร แจ่มใส
2564
1
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101)
วิชาหลัก
ม.2
16.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
2564
1
วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
วิชาหลัก
ม.2
17.
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ
2564
1
วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
วิชาหลัก
ม.2
18.
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2564
1
วิทยาการคำนวณ 2 (ว22103)
วิชาหลัก
ม.2
19.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
2564
1
สังคมศึกษา 3 (ส22101)
วิชาหลัก
ม.2
20.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
2564
1
พระพุทธศาสนา 3 (ส22103)
วิชาหลัก
ม.2


บันทึกการลงทะเบียนสอนชั้น ม.1 วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่
id
รหัส
ชื่อวิชา
ประเภท
ตัวชี้วัด
หน่วยกิต
จำนวนผู้สอน
1.
4224
ท21101
ภาษาไทย 1
พื้นฐาน
1.5
1 คน
2.
4225
ค21101
คณิตศาสตร์ 1
พื้นฐาน
1.5
1 คน
3.
4226
ว21101
วิทยาศาสตร์ 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
4.
4227
ว21103
วิทยาการคำนวณ 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
5.
4228
ส21101
สังคมศึกษาฯ 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
6.
4229
ส21103
พระพุทธศาสนา 1
พื้นฐาน
0.5
1 คน
7.
4230
ส21105
ประวัติศาสตร์ 1
พื้นฐาน
0.5
1 คน
8.
4231
พ21101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
9.
4232
ศ21101
ศิลปะ(ทัศนศิลป์ 1)
พื้นฐาน
0.5
1 คน
10.
4233
ศ21103
ศิลปะ(ดนตรี 1)
พื้นฐาน
0.5
1 คน
11.
4234
ง21101
การงานอาชีพ 1
พื้นฐาน
0.5
1 คน
12.
4235
อ21101
ภาษาอังกฤษ 1
พื้นฐาน
1.5
1 คน
13.
4236
ค20201
เสริมคณิตศาสตร์ 1
เพิ่มเติม
0.5
1 คน
14.
4237
ว20207
สวนพฤกษศาสตร์ 1
เพิ่มเติม
0.5
1 คน
15.
4238
ง20251
นักธุรกิจน้อยด้านICT1
เพิ่มเติม
1.0
1 คน
16.
4239
ส21281
ภูมิศาสตร์ 1
เพิ่มเติม
0.5
1 คน

รายชื่อนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี 2564)
id
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วิชา
ภาคเรียนที่
ปี
ชั้น
คะแนนปฏิบัติ70
คะแนนทฤษฎี30
หมายเหตุ
115619
7485
เด็กชายอาทร อัตโต การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115688
7485
เด็กชายอาทร อัตโต วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/2
10
2
-
115811
7485
เด็กชายอาทร อัตโต ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115998
7485
เด็กชายอาทร อัตโต ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115652
7554
เด็กชายกฤติพงศ์ ดุลยสิทธิ์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
5
-
115583
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-x
115653
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
5
-
115775
7555
เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115584
7556
เด็กชายพงศกร เดชฉาย การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-c
115776
7556
เด็กชายพงศกร เดชฉาย ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115620
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115692
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/2
10
2
-
115812
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115999
7557
เด็กชายพัฒน์พงษ์ กิจสมโภชน์ ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115621
7559
เด็กชายสิทธิชัย พรมชาติ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115693
7559
เด็กชายสิทธิชัย พรมชาติ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/2
10
3
-
115813
7559
เด็กชายสิทธิชัย พรมชาติ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
8
8
-
115622
7561
เด็กชายสมุทร สุจริต การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-z
115694
7561
เด็กชายสมุทร สุจริต วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/2
10
2
-
115814
7561
เด็กชายสมุทร สุจริต ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
26
0
-
115633
7563
เด็กหญิงฐิติพร เชาว์รัตน์ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115825
7563
เด็กหญิงฐิติพร เชาว์รัตน์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
24
0
-
115596
7564
เด็กหญิงณัฐธิดา มีคำ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-c
115791
7564
เด็กหญิงณัฐธิดา มีคำ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
18
0
-
115598
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-c
115670
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
0
10
-
115793
7569
เด็กหญิงพัทธิพร อ่อนฤทธิ์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
16
0
-
115634
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115707
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/2
10
2
-
115826
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
116015
7570
เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
115599
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-x
115671
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
2
-
115794
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115982
7571
เด็กหญิงแพรวา สุขจันทา ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115585
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-x
115655
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
2
-
115777
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115966
7579
เด็กชายนิรุตม์ คินาวัน ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115587
7583
เด็กชายนวพรรษ สง่าวงศ์ การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-c
115657
7583
เด็กชายนวพรรษ สง่าวงศ์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
0
-
115779
7583
เด็กชายนวพรรษ สง่าวงศ์ ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
5
0
-
115588
7585
เด็กชายทวีเดช สุภาวะหา การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/1
10
10
-x
115658
7585
เด็กชายทวีเดช สุภาวะหา วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/1
10
5
-
115780
7585
เด็กชายทวีเดช สุภาวะหา ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115969
7585
เด็กชายทวีเดช สุภาวะหา ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/1
0
0
-
115635
7586
เด็กหญิงพัธ์ธีรา ซื่อตรง การงานอาชีพ 1 (ง21101)
1
2564
ม.1/2
10
10
-x
115708
7586
เด็กหญิงพัธ์ธีรา ซื่อตรง วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2564
ม.1/2
10
2
-
115827
7586
เด็กหญิงพัธ์ธีรา ซื่อตรง ศิลปะ(ดนตรี 1) (ศ21103)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
116016
7586
เด็กหญิงพัธ์ธีรา ซื่อตรง ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2564
ม.1/2
0
0
-
แสดงข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านข้อมูลที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 3183 ข้อมูล

สรุปผลการเรียนรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี2564)
ค้นข้อมูลปีอื่นๆ
ที่
ปีการศึกษา
รหัสวิชา
ชั้น
ระดับ
ภาคเรียนที่
ยอดรวม
ผู้สอน/ผู้บันทึก
1.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
59
นางชลอ สงัด
2.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
33
นางชลอ สงัด
3.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
36
นางชลอ สงัด
4.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
55
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
25
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
55
นายชัชวาล แสงทอง
7.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
37
นายชัชวาล แสงทอง
8.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
45
นายชัชวาล แสงทอง
9.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
36
นางสาวกาญจนา บุญมี
10.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
29
นางสาวกาญจนา บุญมี
11.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
42
นางสาวกาญจนา บุญมี
         
รวม
452
รายการ
 
ผู้ใช้งาน 1452546