จำนวนนักเรียนในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2564
ที่
ชั้น/ดูรายชื่อ
จำนวน
18
คน
18
คน
32
คน
33
คน
29
คน
31
คน
24
คน
24
คน
25
คน
10 
23
คน
11 
30
คน
12 
28
คน
13 
38
คน
14 
36
คน
15 
25
คน
16 
25
คน
17 
33
คน
18 
31
คน
 
รวมทั้งหมด  
503
คน
ผู้ใช้งาน 1585708