จำนวนนักเรียนในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2564
ที่
ชั้น/ดูรายชื่อ
จำนวน
17
คน
18
คน
29
คน
30
คน
29
คน
31
คน
24
คน
24
คน
24
คน
10 
23
คน
11 
28
คน
12 
27
คน
13 
37
คน
14 
35
คน
15 
25
คน
16 
25
คน
17 
32
คน
18 
30
คน
 
รวมทั้งหมด  
488
คน
ผู้ใช้งาน 1452547