หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
อาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายชื่อนักเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกียรติประวัติ/ผลงาน
วีดีโอ
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
 
 
 
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2506
เป็นโรงเรียน ประเภท นายอำเภอจัดตั้ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มี นางสาววิไล ชัยผ่องศรี รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ จำนวนนักเรียน 60 คน อาศัยกองอำนวยการค่ายลูกเสือเขตการศึกษา 12  เป็นสถานที่เรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก หน่วยพัฒนาการภาคตะวันออก  จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008  จำนวน 4 ห้องเรียน  และย้ายบริเวณโรงเรียน มาอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพื้นที่ค่ายลูกเสือ  เขตการศึกษา 12  โดยมีถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี  เป็นแนวแบ่งแดนบริเวณค่ายลูกเสือกับบริเวณโรงเรียนตราบจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งบริเวณในสถานที่ ของโรงเรียนในปัจจุบัน มีจำนวน 55 ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุ ในครอบครองของค่ายลูกเสือเขตการศึกษา 12