หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้งโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
อาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายชื่อนักเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เกียรติประวัติ/ผลงาน
วีดีโอ
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ตารางสอนปี2561
ข้อมูล internet โรงเรียน
ติดต่อเรา

 
- รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (Coding) โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
- การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)