ปีการศึกษาในฐานข้อมูล 2564 ภาคเรียนที่ 1 ผู้บริหาร นายวิทยา เปี่ยมเต็ม  โทร 038554923
ภาพถ่ายนักเรียนในฐานข้อมูลปี 2564 ทั้งหมด 0 รูป

ค้นผลการเรียนรายคน
ปีการศึกษา
เลขประจำตัว
 
รายชื่อครูยังไม่ประกาศผลการสอบ
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ที่
ชื่อ-สกุล
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
ชื่อวิชา
ประเภท
ชั้น
1.
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
2564
1
ภาษาไทย 1 (ท21101)
วิชาหลัก
ม.1


บันทึกการลงทะเบียนสอนชั้น ม.3 วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่
id
รหัส
ชื่อวิชา
ประเภท
ตัวชี้วัด
หน่วยกิต
จำนวนผู้สอน
1.
เพิ่มเติม
คน

รายชื่อนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี 2564)
id
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วิชา
ภาคเรียนที่
ปี
ชั้น
คะแนนปฏิบัติ70
คะแนนทฤษฎี30
หมายเหตุ
115335
7142
เด็กชายกิตติกาญจน์ ละลอย เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2(ค20202)
2
2563
ม.1/1
30
0
-
102681
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/1
28
8
-
102825
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/1
28
8
-
115120
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ คณิตศาสตร์ 2(ค21102)
2
2563
ม.1/1
35
0
-
112759
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ ศิลปะ (นาฏศิลป์ 1)(ศ21102)
2
2563
ม.1/1
17
0
-
112839
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ ภาษาไทย 2(ท21102)
2
2563
ม.1/1
10
0
-
113184
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2563
ม.1/1
0
0
-
113545
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2563
ม.1/1
0
0
-
114336
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ สังคมศึกษาฯ 2(ส21102)
2
2563
ม.1/1
10
0
-ขาดส่งงาน
114685
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ ศิลปะ (ดนตรี 2)(ศ21104)
2
2563
ม.1/1
38
0
-
115195
7237
เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์วงค์ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/1
10
0
-.
102705
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/2
15
8
-
102849
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/2
15
8
-
106972
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ การงานอาชีพ 1(ง21101)
1
2563
ม.1/2
30
18
-ใ
113220
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2563
ม.1/2
8
10
ขาดส่งสมุด
113569
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2563
ม.1/2
8
10
-
114167
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ 2(อ21102)
2
2563
ม.1/2
45
3
-
115218
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/2
10
10
-v
115311
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ 2(ค21102)
2
2563
ม.1/2
30
5
-
115359
7267
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2(ค20202)
2
2563
ม.1/2
25
10
-
102682
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/1
5
0
-
102826
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/1
5
0
-
103481
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ ภาษาไทย 1(ท21101)
1
2563
ม.1/1
30
0
103535
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2563
ม.1/1
35
0
105675
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2563
ม.1/1
0
0
-
106466
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2563
ม.1/1
42
0
-
107674
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ ศิลปะ (ดนตรี) 1(ศ21103)
1
2563
ม.1/1
10
10
-
108477
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ วิทยาศาสตร์ 1(ว21101)
1
2563
ม.1/1
46
0
-
108503
7338
เด็กชายฐิติศักดิ์ ชินรัมย์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 1(ว20201)
1
2563
ม.1/1
47
0
-
102706
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/2
15
11
-
102850
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/2
15
11
-
107698
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 1(ศ11101)
1
2563
ม.1/2
18
14
-
107713
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน ศิลปะ (ดนตรี) 1(ศ21103)
1
2563
ม.1/2
18
14
-
113221
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2563
ม.1/2
27
16
ขาดส่งสมุด
113570
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2563
ม.1/2
27
16
-
114714
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน ศิลปะ (ดนตรี 2)(ศ21104)
2
2563
ม.1/2
20
20
-
115219
7377
เด็กชายชาวี คิดอ่าน การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/2
30
10
-f
115196
7380
เด็กชายทรงกลด พรมสอน การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/1
30
10
-,
114146
7384
เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์ ภาษาอังกฤษ 2(อ21102)
2
2563
ม.1/1
30
7
-
115197
7384
เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/1
30
10
-,
102707
7388
เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/2
20
8
-
102851
7388
เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/2
20
8
-
115220
7388
เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/2
30
10
-f
102721
7390
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/2
28
10
-
102865
7390
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/2
28
10
-
115231
7390
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง การงานอาชีพ 2(ง21102)
2
2563
ม.1/2
20
10
-h
102722
7394
เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี วิทยาการคำนวณ 1(ว21103)
1
2563
ม.1/2
35
12
-
102866
7394
เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 1(ง20251)
1
2563
ม.1/2
35
12
-
113242
7394
เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี การออกแบบและเทคโนโลยี 1(ว21104)
2
2563
ม.1/2
15
14
ขาดส่งสมุด
113584
7394
เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี นักธุรกิจน้อยด้าน ICT 2(ง20252)
2
2563
ม.1/2
15
14
-
แสดงข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านข้อมูลที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 2731 ข้อมูล

สรุปผลการเรียนรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี2564)
ค้นข้อมูลปีอื่นๆ
ที่
ปีการศึกษา
รหัสวิชา
ชั้น
ระดับ
ภาคเรียนที่
ยอดรวม
ผู้สอน/ผู้บันทึก
1.
         
รวม
0
รายการ
 
ผู้ใช้งาน 1435700