ปีการศึกษาในฐานข้อมูล 2564 ภาคเรียนที่ 1 ผู้บริหาร นายวิทยา เปี่ยมเต็ม  โทร 038554923
ภาพถ่ายนักเรียนในฐานข้อมูลปี 2564 ทั้งหมด 0 รูป

ค้นผลการเรียนรายคน
ปีการศึกษา
เลขประจำตัว
 
รายชื่อครูยังไม่ประกาศผลการสอบ
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ที่
ชื่อ-สกุล
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
ชื่อวิชา
ประเภท
ชั้น
1.
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
2564
1
ภาษาไทย 1 (ท21101)
วิชาหลัก
ม.1
2.
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
2564
1
คณิตศาสตร์ 1 (ค21101)
วิชาหลัก
ม.1
3.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
2564
1
วิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)
วิชาหลัก
ม.1
4.
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2564
1
วิทยาการคำนวณ 1 (ว21103)
วิชาหลัก
ม.1
5.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2564
1
สังคมศึกษาฯ 1 (ส21101)
วิชาหลัก
ม.1
6.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
2564
1
พระพุทธศาสนา 1 (ส21103)
วิชาหลัก
ม.1
7.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2564
1
ประวัติศาสตร์ 1 (ส21105)
วิชาหลัก
ม.1
8.
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย
2564
1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 (พ21101)
วิชาหลัก
ม.1
9.
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม
2564
1
ศิลปะ(ทัศนศิลป์ 1) (ศ21101)
วิชาหลัก
ม.1
10.
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
2564
1
เสริมคณิตศาสตร์ 1 (ค20201)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
11.
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
2564
1
สวนพฤกษศาสตร์ 1 (ว20207)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
12.
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
2564
1
นักธุรกิจน้อยด้านICT1 (ง20251)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
13.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2564
1
ภูมิศาสตร์ 1 (ส21281)
วิชาเพิ่มเติม
ม.1
14.
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล
2564
1
ภาษาไทย 3 (ท22101)
วิชาหลัก
ม.2
15.
นางเกษร แจ่มใส
2564
1
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101)
วิชาหลัก
ม.2
16.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
2564
1
วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
วิชาหลัก
ม.2
17.
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ
2564
1
วิทยาศาสตร์ 3 (ว22101)
วิชาหลัก
ม.2
18.
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2564
1
วิทยาการคำนวณ 2 (ว22103)
วิชาหลัก
ม.2
19.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
2564
1
สังคมศึกษา 3 (ส22101)
วิชาหลัก
ม.2
20.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
2564
1
พระพุทธศาสนา 3 (ส22103)
วิชาหลัก
ม.2


บันทึกการลงทะเบียนสอนชั้น ม.1 วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่
id
รหัส
ชื่อวิชา
ประเภท
ตัวชี้วัด
หน่วยกิต
จำนวนผู้สอน
1.
4224
ท21101
ภาษาไทย 1
พื้นฐาน
1.5
1 คน
2.
4225
ค21101
คณิตศาสตร์ 1
พื้นฐาน
1.5
1 คน
3.
4226
ว21101
วิทยาศาสตร์ 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
4.
4227
ว21103
วิทยาการคำนวณ 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
5.
4228
ส21101
สังคมศึกษาฯ 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
6.
4229
ส21103
พระพุทธศาสนา 1
พื้นฐาน
0.5
1 คน
7.
4230
ส21105
ประวัติศาสตร์ 1
พื้นฐาน
0.5
1 คน
8.
4231
พ21101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
พื้นฐาน
1.0
1 คน
9.
4232
ศ21101
ศิลปะ(ทัศนศิลป์ 1)
พื้นฐาน
0.5
1 คน
10.
4233
ศ21103
ศิลปะ(ดนตรี 1)
พื้นฐาน
0.5
1 คน
11.
4234
ง21101
การงานอาชีพ 1
พื้นฐาน
0.5
1 คน
12.
4235
อ21101
ภาษาอังกฤษ 1
พื้นฐาน
1.5
1 คน
13.
4236
ค20201
เสริมคณิตศาสตร์ 1
เพิ่มเติม
0.5
1 คน
14.
4237
ว20207
สวนพฤกษศาสตร์ 1
เพิ่มเติม
0.5
1 คน
15.
4238
ง20251
นักธุรกิจน้อยด้านICT1
เพิ่มเติม
1.0
1 คน
16.
4239
ส21281
ภูมิศาสตร์ 1
เพิ่มเติม
0.5
1 คน

รายชื่อนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี 2564)
id
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วิชา
ภาคเรียนที่
ปี
ชั้น
คะแนนปฏิบัติ70
คะแนนทฤษฎี30
หมายเหตุ
30473
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว พระพุทธศาสนา 1(ส21103)
1
2557
ม.1/2
20
5
-
30524
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2557
ม.1/2
20
8
-
31017
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2557
ม.1/2
20
10
-
31104
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว คอมพิวเตอร์ 1(ง20201)
1
2557
ม.1/2
29
11
-
32119
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว คณิตศาสตร์ 1(ค21101)
1
2557
ม.1/2
20
9
-
38281
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/2
10
10
-
38856
6313
เด็กชายประกาศิต ปิ่นแก้ว คณิตศาสตร์ 2(ค21102)
2
2557
ม.1/2
20
4
-
29391
6316
เด็กชายจักรพงษ์ สายบัว การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/2
20
20
-
38282
6316
เด็กชายจักรพงษ์ สายบัว การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/2
35
10
-
29341
6317
เด็กชายนิธิกร นพพวง ภาษาไทย 1(ท21101)
1
2557
ม.1/2
12
-
29392
6317
เด็กชายนิธิกร นพพวง การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/2
20
20
-
29661
6317
เด็กชายนิธิกร นพพวง ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2557
ม.1/2
0
-ไม่ส่งสมุ
30370
6317
เด็กชายนิธิกร นพพวง หน้าที่และเศรษฐศาสตร์ 1(ส21101)
1
2557
ม.1/2
20
8
-
30475
6317
เด็กชายนิธิกร นพพวง พระพุทธศาสนา 1(ส21103)
1
2557
ม.1/2
20
6
-
31106
6317
เด็กชายนิธิกร นพพวง คอมพิวเตอร์ 1(ง20201)
1
2557
ม.1/2
26
0
-
29402
6324
เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมนิยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/2
20
22
-
38292
6324
เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมนิยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/2
35
10
-
29403
6328
เด็กหญิงชลดา ประกอบทรัพย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/2
25
23
-
30476
6391
เด็กชายทนุฤทธ์ิ เวียงพรรษา พระพุทธศาสนา 1(ส21103)
1
2557
ม.1/2
20
7
-
30527
6391
เด็กชายทนุฤทธ์ิ เวียงพรรษา ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2557
ม.1/2
20
8
-
38283
6391
เด็กชายทนุฤทธ์ิ เวียงพรรษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/2
20
10
-
29394
6583
เด็กชายสง่า อ่อนธานี การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/2
20
20
-
38284
6583
เด็กชายสง่า อ่อนธานี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/2
30
10
-
27851
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย ศิลปะ(ทัศนศิลป์ 1)(ศ21101)
1
2557
ม.1/1
15
0
-
29328
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย ภาษาไทย 1(ท21101)
1
2557
ม.1/1
-
29378
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/1
10
5
-
29647
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2557
ม.1/1
0
-
29901
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย โครงงานวิทยาศาสตร์ 1(ว20201)
1
2557
ม.1/1
0
0
-
30338
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย หน้าที่และเศรษฐศาสตร์ 1(ส21101)
1
2557
ม.1/1
20
0
-
30458
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย พระพุทธศาสนา 1(ส21103)
1
2557
ม.1/1
20
5
-
30512
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2557
ม.1/1
20
5
-
31092
6700
เด็กหญิงนราทิพย์ มั่นน้อย คอมพิวเตอร์ 1(ง20201)
1
2557
ม.1/1
21
0
-
30514
7086
เด็กหญิงชมัยพร ศิริมาก ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2557
ม.1/1
20
6
-
32159
7086
เด็กหญิงชมัยพร ศิริมาก คณิตศาสตร์ 1(ค21101)
1
2557
ม.1/1
23
6
-
30356
7087
เด็กหญิงลลิตา พรมบุญ หน้าที่และเศรษฐศาสตร์ 1(ส21101)
1
2557
ม.1/1
20
5
-
30463
7087
เด็กหญิงลลิตา พรมบุญ พระพุทธศาสนา 1(ส21103)
1
2557
ม.1/1
20
5
-
29395
7356
เด็กชายวัฒนพล แซ่เตียว การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/2
25
22
-
38285
7356
เด็กชายวัฒนพล แซ่เตียว การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/2
35
10
-
29316
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย ภาษาไทย 1(ท21101)
1
2557
ม.1/1
17
-
29367
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/1
25
20
-
29637
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2557
ม.1/1
9
-ส่งงานไม่
30501
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2557
ม.1/1
20
8
-
31080
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย คอมพิวเตอร์ 1(ง20201)
1
2557
ม.1/1
32
11
-
32147
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย คณิตศาสตร์ 1(ค21101)
1
2557
ม.1/1
21
10
-
38833
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย คณิตศาสตร์ 2(ค21102)
2
2557
ม.1/1
20
4
-
38260
7488
เด็กชายอาทิตย์ ทูลไชย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/1
6
10
-ร
38261
7489
เด็กชายสหฤทธ์ิ งานธุระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/1
20
10
-ร
29369
7737
เด็กชายชนะชล มิตรกระโทก การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน1)(ง21101)
1
2557
ม.1/1
25
20
-
38262
7737
เด็กชายชนะชล มิตรกระโทก การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2557
ม.1/1
35
10
-ร
32150
7738
เด็กชายธนทัต พูลเจริญ คณิตศาสตร์ 1(ค21101)
1
2557
ม.1/1
22
12
-
แสดงข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านข้อมูลที่ 2701 ถึง 2731 จากทั้งหมด 2731 ข้อมูล

สรุปผลการเรียนรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี2564)
ค้นข้อมูลปีอื่นๆ
ที่
ปีการศึกษา
รหัสวิชา
ชั้น
ระดับ
ภาคเรียนที่
ยอดรวม
ผู้สอน/ผู้บันทึก
1.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
59
นางชลอ สงัด
2.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
33
นางชลอ สงัด
3.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
36
นางชลอ สงัด
4.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
55
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
25
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
55
นายชัชวาล แสงทอง
7.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
37
นายชัชวาล แสงทอง
8.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
45
นายชัชวาล แสงทอง
9.
2564
ม.1
มัธยมศึกษา
1
36
นางสาวกาญจนา บุญมี
10.
2564
ม.2
มัธยมศึกษา
1
29
นางสาวกาญจนา บุญมี
11.
2564
ม.3
มัธยมศึกษา
1
42
นางสาวกาญจนา บุญมี
         
รวม
452
รายการ
 
ผู้ใช้งาน 1452537