ดูผลการเรียน
ปีพ.ศ.
รหัสวิชา
ชั้น
 

รหัสวิชา
ชื่อข้อสอบ
ชั้น
ผู้ออกข้อสอบ
 
1
วัสดุและสมบัติของวัสดุ ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
2
แบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
3
สัตว์น่ารัก พืชน่ารู้ ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
4
พืช ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
5
สัตว์ ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
6
ส่วนประกอบของพืช ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
7
เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชุด 1 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
8
ตัวอย่างข้อสอบ pre O-net คณิตศาสตร์ ปี 2555 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
9
สัตว์โลกผู้น่ารัก ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
10
ระบบย่อยอาหาร ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
11
ระบบหายใจ ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
12
ระบบหมุนเวียนโลหิต ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
13
อ่านจับใจความ ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
14
ระบบหมุนเวียนโลหิต (ดูวีดีโอแล้วตอบคำถาม) ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
15
ระบบหายใจ(ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม) ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
16
ประวัติสุนทรภู่่ (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม) ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
17
ส่วนประกอบของดอกไม้ 1 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม) ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
18
ส่วนประกอบของดอกไม้ 2 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม) ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
19
ส่วนประกอบของดอกไม้ 3 (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม) ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
20
วันวิทยาศาสตร์ไทย (ดูวีดีโอ แล้วตอบคำถาม) ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
21
อาหารและพลังงาน ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
22
รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดูวีดีโอแล้วตอบคำถาม) ป. ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
23
จำนวนนับ ป.6 เจียมรัตน์ วรหวัง ดูผลสอบ
25
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
26
การสืบพันธุ์ของปลากัด ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
27
การสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูง ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
28
การสืบพันธุ์ของไฮดรา ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
29
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
30
วัฎจักรชีวิตผีเสื้อไหม ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
31
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
32
ทรัพยากรน้ำ ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
33
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
34
วัฎจักรของน้ำ ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
35
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
36
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป.6 พรศักดิ์ อินทนิล ดูผลสอบ
37
รู้จักอาเซียน ป.6 พรศักดิ์ อินทนิล ดูผลสอบ
38
พุทธประวัติ ป.6 พรศักดิ์ อินทนิล ดูผลสอบ
39
ปิดคอมพิวเตอร์ถูกวิธีต่อชีวีให้ฮาร์ดิสก์ ป. ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
40
แรงและความดัน ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
41
หน่วยที่ 1 พืชแพร่พันธุ์ ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
42
หน่วยที่ 2 สัตว์แพร่พันธุ์ ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
43
หน่วยที่ 3 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
44
หน่วยที่ 4 นานาวัสดุ ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
45
หน่วยที่ 2 ร่างกายของเรา ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
46
หน่วยที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
47
หน่วยที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
48
หน่วยการเรียนรู้ ทวบทวนเรื่องพืช ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
49
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
50
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
51
แบบทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น งานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 10 ป. ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
52
pre O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
53
ตัวอย่าง O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
54
ตัวอย่าง O-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ปี 2557 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
55
ศิลปะ ป.6 ชัชวาล แสงทอง ดูผลสอบ
56
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
57
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
59
การสร้างงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม PowerPoint ม. นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ดูผลสอบ
60
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
61
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.4 ชุดที่ 1 ปี 2557 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
62
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557 ป. ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
63
คอมพิวเตอร์ แฟลช ป.6 ณิชกุล สาขา ดูผลสอบ
64
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.5 เทอม 1 ป.5 ณิชกุล สาขา ดูผลสอบ
65
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word ป.4 เทอม 1 ป.4 ณิชกุล สาขา ดูผลสอบ
88
วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
89
ภาษาไทย O-net ปี 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
100
สังคมศึกษา O-net ปี 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
101
ภาษาอังกฤษ O-net ปี 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
102
คณิตศาสตร์ O-net ปี 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
103
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 1 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
104
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2559 ชุดที่ 2 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
105
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
106
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
107
พืช 2561 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
108
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ม. ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
109
ข้อสอบปลายปี ป.5 ปี 2558 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
110
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม. ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
111
ข้อสอบ O-net ปี 2554 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
112
ข้อสอบ O-net ปี 2552 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
113
ข้อสอบ pre O-net วิทย์ ปี 2554 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
114
ตัวอย่างข้อสอบ pre O-net วิทย์ ปี 2555 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
115
คำที่มีตัวการันต์ ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
116
Pre O-net วิทยาศาสตร์ 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
117
หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
118
ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
119
ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
120
โปรแกรม PowerPoint ป.5 สุธีรัตน์ ยอดรัก ดูผลสอบ
121
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
122
หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
123
หน่วยที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป.5 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
124
หน่วยที่ 2 ศึกษาชีวิตพืช ป.5 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
125
หน่วยที่ 3 เรียนรู้ชีวิตสัตว์ ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
126
หน่วยที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์ ป.6 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
127
หน่วยที่ 4 รักษ์โลก รักษ์ทรัพยากร ป.6 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
128
หน่วยที่ 4 ความหลากหลายของพืช ป.5 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
129
ชื่อพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
130
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.4 ปี 2561 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
131
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 ปี 2561 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
132
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
133
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
134
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.4 ปี 2561 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
135
ข้อสอบตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2561 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
136
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.4 ปี 2561 ป.4 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
137
ข้อสอบตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.5 ปี 2561 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
138
ข้อสอบ pre-o'net วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
139
ข้อสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2560 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
140
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61 ม.3 นุศรา ทองสุวรรณ ดูผลสอบ
141
ทดสอบ ม.1 หกด ดูผลสอบ
142
ทดสอบ ม.2 น้ำทิพย์ ดุษฎี ดูผลสอบ
143
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
144
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
145
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
146
วิทยาการคำนวณ ไมโครบิต ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
147
แนวคิดเชิงนามธรรม ม.1 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
148
ทัศนศิลป์ทดสอบ ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
149
ข้อสอบทดสอบ123 ม.1 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
150
ภาษาไทย 3 เรื่องสำนวน ม. กัญสพัฒน์ ดูผลสอบ
151
แบบทดสอบ ป.4 จิราภรณ์ นาคสุข ดูผลสอบ
152
ภาษาไทย 3 เรื่องสำนวน ม. กัญสพัฒน์ ดูผลสอบ
153
ประวัติศาสตร์ ม.1 นุศรา ทองสุวรรณ ดูผลสอบ
154
ภาษาอังกฤษป.1 ป.4 ญาณวีร์ เทียมเมฆ ดูผลสอบ
155
ภาษาอังกฤษป.1 ป.4 ญาณวีร์ เทียมเมฆ ดูผลสอบ
156
ประวัติศาสตร์ ม.1 ครูชไมพร ศิริวรรณ ดูผลสอบ
157
สวนพฤกษศาสตร์ ม.2 นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ดูผลสอบ
158
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช) ม.3 นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ดูผลสอบ
159
ภาษาไทย1 ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
160
ทัศนศิลป์ ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
161
ทัศนศิลป์ ม.2 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
162
ทัศนศิลป์ ม.3 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
163
ประวัติศาสตร์ ม.1 ครูชไมพร ศิริวรรณ ดูผลสอบ
164
ประวัติศาสตร์ ม. ครูชไมพร ศิริวรรณ ดูผลสอบ
165
ประวัติศาสตร์ ม.3 ครูชไมพร ดูผลสอบ
166
ภาษาไทย2 ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
167
ทัศนศิลป์ 2 ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
168
ภาษาไทย3 ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
169
นักธุรกิจน้อยด้าน ICT ม.1 นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ดูผลสอบ
170
สังคมศึกษา ม.1 ม.1 พรศักดิ์ อินทนิล ดูผลสอบ
171
วิทยาการคำนวณป.6 ปื2564 ป.6 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
172
วิทยาการคำนวณป.5 ปี2564 ป.5 ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ดูผลสอบ
173
สวนพฤกษศาสตร์ 2 ม.1 นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ดูผลสอบ
174
วิทยาศาสตร์ ม.3 ม.3 นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ ดูผลสอบ
175
สังคมศึกษา ม.3 ม.3 พรศักดิ์ อินทนิล ดูผลสอบ
176
ภาษาอังกฤษ ม.3 กาญจนา บุญมี ดูผลสอบ
177
สังคมศึกษา ม.2 ม.2 พรศักดิ์ อินทนิล ดูผลสอบ
178
นาฏศิลป์ ม.3 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
179
วิทยาศาสตร์ ม.2 ม.2 ธนวุฒิ กาตีวงศ์ ดูผลสอบ
180
วิทยาศาสตร์ 2 ม.2 นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ ดูผลสอบ
181
ภาษาอังกฤษ ม.1 กาญจนา บุญมี ดูผลสอบ
182
ภาษาอังกฤษ ม.2 กาญจนา บุญมี ดูผลสอบ
183
วิทยาศาสตร์ 3 ม.3 นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ ดูผลสอบ
184
ภูมิศาสตร์ ม.3 ครูชไมพร ศิริวรรณ ดูผลสอบ
185
พระพุทธศาสนา ม. ครูชไมพร ศิริวรรณ ดูผลสอบ
186
วิทยาศาสตร์ ม.1 ม.1 ธนวุฒิ กาตีวงศ์ ดูผลสอบ
187
นาฏศิลป์ ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
188
นาฏศิลป์ ม.2 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ
189
ภาษาไทย ม.1 กาญจนาพร เสียงกลม ดูผลสอบ

 

| หน้าแรก