การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2.กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความมายื่น
3.กรณีที่หลักฐานชำรุดให้นำเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
4.ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

  ที่

  ประเภทขั้นตอน

  รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  ระยะเวลา
  ให้บริการ

  หน่วยเวลา
  (นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หมายเหตุ

  1

  การตรวจสอบเอกสาร

  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

  1

  ชั่วโมง

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

   

  2

  การพิจารณาอนุญาต

  สืบค้นและตรวจสอบเอกสารตามที่ร้องขอ

  2

  วัน

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

   

  3

  การลงนามอนุญาต

  จัดทำใบแทนเอกสารทางการศึกษา/
  แจ้งผลการสืบค้น และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

  1

  วัน

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

  กรณีไม่พบหลักฐาน
  จะแจ้งผลการสืบค้น

  ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หน่วยเวลา   วัน

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  ที่

  รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับ
  เอกสาร

  หมายเหตุ

  1

  บัตรประจำตัวประชาชน

  กรมการปกครอง

  1

  ฉบับ

  1) กรณีผู้ที่จบไปแล้ว
  2) รับรองสำเนาถูกต้อง

  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

  ที่

  รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับ
  เอกสาร

  หมายเหตุ

  1

  ใบแจ้งความ

   

  1

  ฉบับ

  กรณีเอกสารสูญหาย

  2

  แบบคำร้อง

   

  1

  ฉบับ

   

  3

  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว

   

  2

  ฉบับ

  สวมเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่น/หมวก
  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

  4

  เอกสารฉบับเดิมที่ชำรุด

   

  1

  ฉบับ

  กรณีขอแทนใบชำรุด

  ค่าธรรมเนียม 20  บาท

  หมายเหตุ : กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

   

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th