การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(ถ้ามีการขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้)
  • ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย
  • ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
  • ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
  • ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันในอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
  • ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขออาคารสถานที่
  • โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
  • การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วยเวลา
(นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ

15

นาที

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่น
คำขอทราบทันทีกรณีที่เห็นว่าคำขอ
ไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด

2

การพิจารณาอนุญาต

พิจารณาและจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

2

วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หน่วยเวลา   วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร
(ฉบับ หรือ ชุด)

หมายเหตุ

1

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

เอกสาร
ต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ

2

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

 

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th