การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546

1.  ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
  1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังนี้
  1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2.  ระยะเวลาการผ่อนผัน
  2.1กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ  1.2.1  และ  1.2.2  ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจำเป็นอื่น  ตามข้อ  1.2.3  ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจำเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง  ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง 

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสำเนาถูกต้อง

2

สูติบัตร

กรมการปกครอง 

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

ใบยื่นคำขอ
(แบบ บค.16) (ถ้ามี)
 

1

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสำเนาถูกต้อง

2

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

1

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น

3

หลักฐานการจบชั้นอนุบาล (ถ้ามี)

 

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสำเนาถูกต้อง

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th