การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

หลักการเทียบโอนผลการเรียน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ของผู้เรียน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบโอนผลการเรียนเป็นสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได้ 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร
ให้ดําเนินการในช้วงก้อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  ถ้ามีเหตุจําเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้
ภายในช่วงเวลาที่กําหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู้ทักษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทาง
ศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน (Home School) ฯลฯ ให้ดําเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
กําหนดรายวิชา/หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู้กําลังเรียนและประสงค์
จะไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
3. การกำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน พื้นฐานของธรรมชาติ
วิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
4. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือ
ให้ผลการเรียนใหม่ที่ได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต่องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกําหนดไว้แล้ว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่
กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไว้แล้ว
9. สถานศึกษาเป็นผู้จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผู้ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ การเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทําทะเบียน
ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ โดยไม่ต้องกรอก
ผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่นํามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
10. ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลา
ให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วยเวลา
(นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

2

การพิจารณาอนุญาต

คณะกรรมการพิจารณาการขอเทียบโอนผลการเรียน

5

วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

3

การแจ้งผลการพิจารณา

จัดทำหนังสือแจ้งผลการขอเทียบโอนผลการเรียน
และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 หน่วยเวลา   วัน

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

  ที่

  รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  จำนวนเอกสาร
  ฉบับจริง

  จำนวนเอกสาร
  สำเนา

  หน่วยนับ
  เอกสาร

  หมายเหตุ

  1

  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

  1

  1

  ชุด

  -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้
  -รับรองสำเนาถูกต้อง

  2

  ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

  1

  1

  ชุด

  -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้
  -รับรองสำเนาถูกต้อง

  3

  คำอธิบายรายวิชา

  1

  1

  ชุด

  -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้
  -รับรองสำเนาถูกต้อง

  4

  เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงทักษะ/ประสบการณ์
  หรือความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

  1

  1

  ชุด

  -ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/ประสบการณ์
  -รับรองสำเนาถูกต้อง

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th