การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาต

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16 
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออก เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วยเวลา
(นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

2

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนและจัดทำเอกสาร
หลักฐานประกอบการลาออก
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                                               2. ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ      
3.สมุดรายงานประจำ ตัวนักเรียน (ถ้ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ(ถ้ามี)

2

วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

3

การพิจารณาอนุญาต

จัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาลงนาม

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

บัตรประจำตัวประชาชน

1

ฉบับ

รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

1

ใบคำร้องขอลาออก

 

1

ฉบับ

2

รูปถ่าย 1 นิ้ว

 

2

ฉบับ

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th