การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
จำนวนเอกสาร ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร สำเนา
หน่วยนับเอกสาร
หมายเหตุ
1
สำเนาทะเบียนบ้าน
1
2
ฉบับ

-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนาถูกต้อง

2
ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
1
2
ฉบับ

-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนาถูกต้อง

3
สูติบัตร
1
2
ฉบับ

-เฉพาะระดับก่อนประถมและประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนาถูกต้อง


เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม(หลักฐานการสมัคร)

ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร
หมายเหตุ
1
ใบสมัคร (หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
1
2
ชุด
-หลักฐานใช้ในวันสมัคร
2
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการเรียน(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
1
1
ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนาถูกต้อง

3

ใบรับรองการเป็นนักเรียน(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

1
1
ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนาถูกต้อง

4
รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด  1 นิ้ว (หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
2
-หลักฐานใช้ในวัน
5
ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบตัว)
1
 
6
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (หลักฐานการมอบตัว)
1
1
 

 

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th