การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต

1. ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วยเวลา
(นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ  คำขอและเอกสารประกอบคำขอ

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

2

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ถ้ามี)                      4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

2

วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

3

การลงนามอนุญาต

จัดทำหนังสือ เอกสารเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หน่วยเวลา   วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

1) แสดงหลักฐานการเป็นผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่มาทำเรื่องย้าย
2) รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

แบบคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน (พฐ.19)     

 

1

ฉบับ

2

เอกสารยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

 

1

ฉบับ

3

เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                                               

 

1

ฉบับ

4

ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน                           

 

1

ฉบับ

ถ้ามี

5

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

 

1

ฉบับ

ถ้ามี

6

แบบบันทึกสุขภาพ  

 

1

ฉบับ

ถ้ามี

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th