การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร
(ฉบับ หรือ ชุด)

หมายเหตุ

1

บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

1

ฉบับ

ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
รับรองสำเนาถูกต้อง

2

บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง

2

ฉบับ

1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสำเนาถูกต้อง

3

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

1

ฉบับ

1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสำเนาถูกต้อง

4

สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

2

ฉบับ

1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน        

1

ฉบับ

 

2

เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

1

ฉบับ

 

3

ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน

1

ฉบับ

 

4

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

1

ฉบับ

ถ้ามี

5

แบบบันทึกสุขภาพ

1

ฉบับ

ถ้ามี

6

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

1

ฉบับ

กรณีมีการเทียบโอน

7

ระเบียนสะสม

1

ฉบับ

ถ้ามี

8

เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บค. 20)

1

ฉบับ

หากโรงเรียนรับย้าย

9

รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด  1 นิ้ว

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

10

ใบมอบตัว

1

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

จัดทำโดย ครูเก๊า โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th