คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

คำนำ

                 

                  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยเนื้อหาในคู่มือนี้ แบ่งออกเป็นส่วน ๆ  ดังนี้

                  1. การติดตั้งโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ

                  2. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                  3. ขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ  จะมีประโยชน์สำหรับครู และ

นักเรียนที่จะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ  ไปใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป