คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

ข้อดีของบทเรียน

                   คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยเนื้อหาในคู่มือนี้ แบ่งออกเป็นส่วน ๆ  ดังนี้

                  1. การติดตั้งโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ

                  2. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                  3. ขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ  จะมีประโยชน์สำหรับครู และ

นักเรียนที่จะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ  ไปใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป1. นักเรียนสามารถเลือกเรียน ได้ตามความต้องการและความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนจากเรื่องใดก่อนก็ได้  และเมื่อเลิกเรียน แล้ว วันต่อไปสามารถเรียนต่อจากจุดเดิมได้โดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่

2. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง โดยนักเรียนสามารถเรียนเองได้ จากบทเรียนที่กำหนดให้ และสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ จากหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดให้ จากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต

3. มีระบบการสอบที่สมบูรณ์ สามารถสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนได้  ซึ่งโปรแกรม จัดระบบการสอบ เพื่อป้องกันการทดสอบซ้ำในแต่ละเนื้อวิชาได้ อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้จะเข้าเรียนซ้ำในบทเรียนเดิมก็ ไม่สามารถสอบซ้ำได้

4. บทเรียน ใช้วิธีการสร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียน  และเมื่อเรียนจบมี รางวัลให้ เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนด้วย

5. ในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้สื่อการสอน หลากหลาย มีทั้ง เพลง  เกม  วีดีทัศน์สาธิต  และการสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเหตุการณ์  และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง นักเรียนสามารถศึกษาได้ ที่ละขั้นตอน หรือดูซ้ำ ได้ จนกว่าจะเกิดความเข้าใจ

ข้อเปรียบเทียบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องจักรวาลและอวกาศกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั่วไป

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องจักรวาลและอวกาศ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั่วไป

1. นักเรียนสามารถเรียนเรื่องใดก่อนก็ ได้

1. ส่วนมากเรียนตามลำดับ

2. นักเรียนสามารถเรียนได้หลายคนในเครื่องเดียวกันโดยผลการเรียนรู้ ของแต่ละคนไม่ปะปนกันเพราะเก็บข้อมูลเป็น ระบบรหัสของผู้เรียนแต่ละคน

2. ทำไม่ได้ ต้องเรียนทีละคนจนจบเรียน ถ้านักเรียนคนอื่นมาเรียน ข้อมูลนักเรียนคนก่อนจะโดนลบ

3. มีระบบการสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน  แบบสมบูรณ์ ป้องกันการสอบซ้ำ ถึงแม้ เข้ามาเรียน ในเนื้อหาเดิมก็ตาม

3. ไม่มีระบบการป้องกันการสอบซ้ำ นักเรียนสามารถสอบ ซ้ำกี่รอบในบทเรียนก็ ได้ ที่เข้ามาเรียนในบทเรียน

4. มีระบบบันทึกผลการเรียนในแต่ละเนื้อหาวิชา  ดังนั้นเมื่อหมดชั่วโมงเรียน วันต่อไป นักเรียนสามารถเรียนต่อจากเนื้อหาเดิมได้ ตลอดเวลา

4. ไม่มีระบบบันทึกผลการเรียนในแต่ละเนื้อหา ดังนั้น ถ้าเรียนไม่จบ ในชั่วโมง วันต่อไป ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ในเนื้อหานั้น ๆ ทำให้เสียเวลาเรียน

5. สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ได้ จากบทเรียน โดยไม่ต้องออกโปรแกรม

5. ไม่มี

6. ใช้สื่อการสอนหลากหลาย มี ภาพ เสียง วีดีทัศน์สาธิต โปรแกรมจำลองการเกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ  และเกมทดสอบผลการเรียนรู้

6. สื่อการสอนไม่หลากหลาย ส่วนมากเป็นการอ่าน และตอบคำถาม

7. มีระบบบันทึกคะแนน ที่แยกคะแนนออกเป็น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ของแต่ละบทเรียน ออกจากกัน เพื่อให้ ครูสามารถบันทึกคะแนนได้ สะดวกหลังจากเลิกเรียนในแต่ละชั่วโมงได้

7. ไม่มี

8. มีเครื่องมือของครูในการช่วยเหลือนักเรียนระหว่างเรียน เช่น นักเรียนลืมรหัสผ่าน ครูสามารถเปิดเพื่อตรวจสอบและบอกรหัสผ่านของนักเรียนแต่ละคนได้ และเมื่อสิ้นปีการศึกษาหรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว ครูสามารถลบผลการเรียนทั้งหมดของนักเรียนที่ไม่ต้องการในปีต่อไปได้

8. ไม่มี