คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

       บทคัดย่อผลการศึกษา

               การศึกษาศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จักรวาลและอวกาศมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  หาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

               ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จักรวาลและอวกาศมีประสิทธิภาพ89.09/85.91  และนักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด