คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

  

       แนะนำโปรแกรมส่วนของครูผู้สอน เพื่อบันทึกผลการเรียน

                  หลังจากจบกิจกรรมการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว งานต่อไปของครูผู้สอนคือ การจดบันทึกผลการเรียนรู้ ที่ต้องนำไป เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้สามารถที่จะบันทึกผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยแยกบันทึกผลการเรียน ออกเป็น แต่ละเนื้อหา โดยแยกเป็น ก่อนการเรียน  ระหว่างเรียน และหลังการเรียน ซึ่งครูผู้สอนสามารถเข้าไป บันทึกข้อมูลนี้ได้ โดย  เข้าโปรแกรมเพื่อเข้าสู่หน้าจอของครูผู้สอนดังภาพ

                  ให้ครูผู้สอนกดปุ่ม  ครูผู้สอน จะขึ้นหน้าจอให้ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าหน้าจอของครูผู้สอนดังภาพ

 

                  ให้ครูผู้สอนใส่รหัสผ่าน “pass”  ซึ่งจะมองไม่เห็นตัวหนังสือ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter ที่ คีย์บอร์ด จะเข้าเมนูของครูผู้สอนดังภาพ

                  ซึ่งเมนูของครูผู้สอน จะมี เมนูอยู่ 5 ส่วนดังนี้

                  1. ปุ่มชื่อและรหัสผ่านของผู้เรียน เพื่อที่จะดู ชื่อและรหัสผ่านของนักเรียน

แต่ละคน ดังภาพ

 

                  2. ปุ่มผลการทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูผลการสอบก่อนเรียนของนักเรียน

แต่ละคนดังภาพ

 

                  3. ปุ่มผลการทดสอบระหว่างเรียน เพื่อดูผลการสอบระหว่างเรียนของนักเรียนแต่ละคนดังภาพ

 

                  4. ปุ่มผลการทดสอบหลังเรียน เพื่อดูผลการสอบหลังเรียนของนักเรียน

แต่ละคนดังภาพ

                  5. ปุ่มลบรหัสและผลการเรียนทั้งหมด ไว้สำหรับลบผลการเรียนและรหัสผ่านของนักเรียน ทั้งหมดหลังจากเลิกเรียนวิชานี้แล้ว  ดังภาพ