คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

        รายละเอียดทั่วไป

                    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จักรวาลและอวกาศ  เป็นบทเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อมัลติมิเดีย  ประกอบด้วยข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้  ใช้โปรแกรม    Mocromedia  Authorware  version  7

                    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จักรวาลและอวกาศ  เป็นบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยที่ผู้สามารถที่จะเลือกเรียน จากบทเรียนเรื่องใดก่อนก็ได้ ตามความสนใจ

                    โดยบทเรียนจะนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของสถานการณ์สมมุติ โดยให้ผู้เรียนต้องรับภาระกิจในการพาเพื่อนต่างดาวไปศึกษาหาความรู้กับเรื่องของ จักรวาลและอวกาศ ใน 4 เรื่องใหญ่ ๆ ดังนี้

                    1. ข้างขึ้น ข้างแรม

                    2. ฤดูกาล

                    3. อุปราคา

                    4. ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

                    ในกิจกรรมการเรียนการสอน จะแบ่งกิจกรรม ออกเป็น บทเรียนๆ ในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

                    1. การทดสอบ มีทั้งก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน

                    2. กิจกรรม คำบรรยายเนื้อหาประกอบภาพและวีดีทัศน์

                    3. เกมฝึกทักษะ

            4. กิจกรรมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม