คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

        คำชี้แจงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

                  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ   นี้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนบทเรียนที่นักเรียนชื่นชอบหรือพอใจได้ด้วยตนเอง โดยที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ   นี้สามารถทดสอบความรู้ ทั้งก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียน ได้เองอย่างอัตโนมัติ อีกทั้ง

ยังสามารถเรียนต่อเนื่องกันได้ โดยนักเรียนสามารถเรียนต่อจากบทเรียนที่นักเรียนเรียนค้างไว้ในวันก่อนหน้านี้ ได้ด้วย

                  จากแนวคิดดังกล่าว ครูจึงมีบทบาทน้อยมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ 

                  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนของครู โดยแบ่งกิจกรรมการสอนของครูออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

                  1. กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนการเรียน(ชั่วโมงแรก)ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องจักรวาลและอวกาศ 

                  2. กิจกรรมระหว่างเรียน(ชั่วโมงต่อ ๆ ไป)ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ 

                  3. กิจกรรมหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องจักรวาลและอวกาศ