คำนำ

รายละเอียดโปรแกรม

ข้อดีของบทเรียน

การติดตั้งโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้

การบันทึกผลการเรียน

การใช้โปรแกรม

บทคัดย่อ

ต.ย.โปรแกรม
โหลดให้ครบ
ถึงติดตั้งได้นะครับ

ไฟล์ ที่  1

ไฟล์ ที่  2

ไฟล์ ที่  3

       ขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

            1.การเข้าสู่โปรแกรม(หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว)  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

                        1.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  เข้าสู่ระบบปฏิบัติการวินโดว์

                        1.2 ดับเบิ้ลคลิกไอคอน รูป  บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

                        1.3  รอให้โปรแกรมทำงาน จะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง จักรวาลและอวกาศ ดังรูป

 

            นักเรียนจะพบกับเพื่อนต่างดาวที่มาขอความช่วยเหลือจากนักเรียนให้ช่วยพาไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ โดยต้องศึกษาและต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์เพื่อที่เพื่อนต่างดาวจะได้ไปเป็นสายตรวจอวกาศ

            ซึ่งเนื้อหาที่ต้องศึกษามี 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่  ข้างขึ้นข้างแรม  ฤดูกาล  อุปราคา และ ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และโปรแกรมจะนำเข้าสู่เมนูบทเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละคน

 

            2. การใช้โปรแกรม ผู้เรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

                        2.1 คลิกที่หน้าจอของโปรแกรมตรงไหนก็ได้เพื่อเข้าสู่หน้าบทเรียนต่อไป

                        2.2 คลิกที่ปุ่มประตูเข้าสู่บทเรียนเพื่อเข้าสู่หน้ารับข้อมูลผู้เรียน

 

                        2.3 เมื่อถึงหน้าจอรับข้อมูลผู้เรียนให้ปฏิบัติดังนี้

                        - นักเรียนใหม่ให้กดปุ่มลงทะเบียนใหม่

                        - เรียนต่อจากบทเรียนที่ผ่านมาให้ ใส่รหัสผู้เรียนและรหัสผ่าน

                        - ถ้าเป็นครูผู้สอนให้กดปุ่มครูผู้สอน แล้วใส่รหัสผ่าน(ดังกล่าวข้างต้น)

            การลงทะเบียนนักเรียนใหม่

                        ให้นักเรียนกดปุ่ม ลงทะเบียนใหม่ จะได้หน้าจอ กรอกข้อมูลผู้เรียนดังรูป

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนลงไปให้ครบ โดยการกรอกแต่ละช่องกรอกเสร็จให้กดปุ่ม Enter ที่ คีย์บอร์ด เมื่อกรอกครบโปรแกรมจะให้ยืนยันข้อมูลของนักเรียน

            ถ้าถูกต้องให้นักเรียน ปุ่มถูกต้อง โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลของนักเรียนไว้ ให้นักเรียนจดจำรหัสผู้เรียน และรหัสผ่านไว้ใช้ในการเรียนครั้งต่อไป และโปรแกรมจะนำเข้าสู่หน้าจอต้อนรับผู้เรียนใหม่ดังรูป

            ให้นักเรียนกดที่ปุ่ม เครื่องบินเพื่อบินไปศึกษาบทเรียนต่อไปซึ่งจะเข้าไปหน้าจอหน้าสร้างสถานการณ์นำเข้าสู่บทเรียน

 

            การเรียนต่อจากการเรียนครั้งที่แล้ว

                        ทำได้โดยการใส่รหัสผู้เรียนและรหัสผ่าน โดยการกรอกแต่ละครั้งให้กดปุ่ม Enter ด้วย (ขณะกรอกรหัสผ่าน จะมองไม่เห็นตัวหนังสือ) ถ้ากรอกถูกต้องจะเข้าหน้าจอ ต้อนรับผู้เรียน ดังรูป

            การเข้าสู่บทเรียนเพื่อเรียนต่อให้กดไปที่เครื่องบิน เพื่อบินไปศึกษาต่อ

                        2.4 หน้าเมนูเนื้อหา

            ในเมนูเนื้อหาจะแบ่งเป็น 4 บทเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้โดยกดไปที่ ปุ่มเข้าสู่บทเรียนในแต่ละบาน  แต่ถ้านักเรียนต้องการเลิกเรียนให้นักเรียนกดไปที่เครื่องบิน

                        2.5 หน้าเนื้อหาบทเรียน เมื่อนักเรียนกดปุ่มประตูเนื้อหาบทเรียนก็จะเข้าหน้าจอเนื้อหาบทเรียนจะมีเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกันดังนี้

                        - ทดสอบก่อนเรียน จำนวนเนื้อหาละ 10 ข้อ

 

            การทดสอบนั้นให้นักเรียนกดที่ปุ่มคำตอบสีแดงตามตัวเลือกที่นักเรียนต้องการ หรืออาจกดปุ่มเลข 1 แทนตอบ ก ปุ่มเลข 2 แทนตอบ ข  ปุ่มเลข 3 แทนตอบ ค  ปุ่มเลข 4 แทนตอบ ง ก็ ได้ นักเรียนสามารถเปลี่ยนคำตอบได้  ถ้าเลือกได้แน่ใจแล้วให้กด

ปุ่ม ตรวจ การสอบก่อนเรียนนักเรียนสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้านักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในครั้งต่อไป โปรแกรมจะข้ามหน้าจอนี้ไปเลย          

            - หน้าเมนูเนื้อหาย่อย  นักเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องใดก่อนก็ได้

                        นักเรียนสามารถกลับไปเมนูหลักได้โดยกดที่กล่องใส่ของด้านล่างขวามือของจอ

            - หน้าเนื้อหาบทเรียน นำเสนอในลักษณะบรรยายประกอบภาพ ดูวีดีทัศน์ กิจกรรมฝึก  เกม  และค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต หรือที่อื่น ๆ

                        นักเรียนสามารถกลับไปเมนูเนื้อหาย่อยได้โดยกดที่แปลงลบกระดานด้านบนขวามือของจอ

                        ขณะเรียนจะมีกิจกรรม ต่าง ๆ ให้นักเรียนทำ ระหว่างเรียน ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกคะแนนระหว่างเรียนไว้ด้วย  ระหว่างเรียนนักเรียนจะเลือกทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ได้ จนกว่าจะเรียนและทดสอบระหว่างเรียนครบทุกเนื้อหาบทเรียนย่อยแล้ว ถึงสามารถทำการทดสอบหลังเรียน จำนวนเนื้อหาละ 10 ข้อ ได้ 

                        เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียน นักเรียนก็สามารถเรียนเรื่องต่อ ๆ ไปได้เลยซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการเรียน คล้าย ๆ กัน

       ผู้จัดทำ

            นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย

            โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 

        ผลิต / ลิขสิทธิ์ โดย

                        โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

                        กระทรวงศึกษาธิการ