id
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
6
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย บ้านเขาหินซ้อน
8
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก บ้านเขาหินซ้อน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
9
สิริพร ทิมผลประเสริฐ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)
10
จันทราวรรณ โพธิ์รัตน์โส บ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)
11
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
12
จันทราวรรณ โพธิ์รัตน์โส บ้านเขาหินซ้อน
13
วันดี เธียรประมุข บ้านเขาหินซ้อน
14
กาญจนาพร เสียงกลม บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
15
นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
16
นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคง บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
17
นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข บ้านเขาหินซ้อน
18
นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
19
นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข บ้านเขาหินซ้อน
20
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21
ธนัชชา นาแพง บ้านเขาหินซ้อน
22
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
23
นางสาวธัญรัตน์ เทพกิฬา บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
24
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)
25
นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข บ้านเขาหินซ้อน
26
กาญจนา บุญมี บ้านเขาหินซ้อน
27
นางสาวปภัสชล ชัยธรรม โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (ภาคตะวันออก)
28
นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
29
นางสาวศศิภัสสร ทัพพ์ปกรณ์ บ้านเขาหินซ้อน
30
นางสาวญาณวีร์ เทียมเมฆ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
31
นางบัวหลวง บุตรทอง บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
32
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)

 

id
ชั้น
ชื่อวิชา
รหัส
ปีการศึกษา
โรงเรียน
ผู้สอน
16
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
16101
2566
บ้านเขาหินซ้อน นางสาวศศิภัสสร ทัพพ์ปกรณ์
6
มัธยมศึกษาปีที 1 วิทยาการคำนวณ
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว21103
2565
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7
อนุบาล 2 ทดสอบ
กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
m0001
2565
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
8
ประถมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา
กลุ่มสาระ
สุขศึกษา-พลศึกษา
พ11101
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณัฐวุฒิ ร้อยสา
9
อนุบาล 3 ตัวเรา ุ กิจกรรม
กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
11222
2565
บ้านเขาหินซ้อน นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข
10
ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ 4
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว14101
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก) นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
11
ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ค 16101
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์
12
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ท11101
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคง
13
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ 4
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
อ14101
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นางบัวหลวง บุตรทอง
14
ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาการคำนวณ 2
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว12201
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
15
มัธยมศึกษาปีที 1 วิทยาศาสตร์2
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว21102
2565
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี
3
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาการคำนวณ 6
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว16202
2564
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4
มัธยมศึกษาปีที 1 วิทยาการคำนวณ 1
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว21103
2564
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาการคำนวณ 6
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว 16202
2564
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก) สิริพร ทิมผลประเสริฐ
1
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว15101
2561
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2
ประถมศึกษาปีที่ 5 คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
ง15202
2561
บ้านเขาหินซ้อน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) นายสุธีรัตน์ ยอดรัก

เพิ่มข้อมูลบันทึกวิชาสอน

สมัครสมาชิก