id
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
6
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย บ้านเขาหินซ้อน
8
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก บ้านเขาหินซ้อน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
9
สิริพร ทิมผลประเสริฐ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)
10
จันทราวรรณ โพธิ์รัตน์โส บ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)
11
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
12
จันทราวรรณ โพธิ์รัตน์โส บ้านเขาหินซ้อน

 

id
ชั้น
ชื่อวิชา
รหัส
ปีการศึกษา
โรงเรียน
ผู้สอน
6
มัธยมศึกษาปีที 1 วิทยาการคำนวณ
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว21103
2565
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาการคำนวณ 6
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว16202
2564
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4
มัธยมศึกษาปีที 1 วิทยาการคำนวณ 1
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว21103
2564
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาการคำนวณ 6
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว 16202
2564
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก) สิริพร ทิมผลประเสริฐ
1
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว15101
2561
บ้านเขาหินซ้อน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2
ประถมศึกษาปีที่ 5 คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
ง15202
2561
บ้านเขาหินซ้อน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) นายสุธีรัตน์ ยอดรัก

เพิ่มข้อมูลบันทึกวิชาสอน

สมัครสมาชิก